Prihlásiť sa

Obchodné podmienky, ochrana osobných údajov, doprava a platba

Côte Noire

Spôsoby dopravy

Tovar zvyčajne odosielame do 1-2 pracovných dní od objednávky. Ak z nejakého dôvodu nie je možné túto lehotu dodržať (tovar nie je na sklade, má zistenú chybu a pod.), bezodkladne Vás o tom informujeme.

 

Ponúkame nasledujúce spôsoby dopravy:

O odoslaní tovaru Vás vždy informujeme e-mailom a SMS. U väčšiny ponúkaných spôsobov dopravy bude tovar doručený do druhého dňa od podania. Viac nájdete v podrobnom rozpise nižšie.

 

Kuriér SR a ČR:
Zásielku vám doručí balíková služba. Platba dobierkou prebieha len v hotovosti.

 • Preprava kuriérom: 4,90€/130Kč

 

Osobný odber v Bratislave
Svoj tovar si môžete osobne vyzdvihnúť v predajni White Home v Dome nábytku ATRIUM, Einsteinova 3616/9, 851 01 Bratislava, 1.poschodie. Otváracie hodiny: PON-SOB 10:00-20:00 hod.

 

 

Platba

 • Dobierkou

Platba pri doručení v hotovosti v SR, ako aj v ČR.

 

 • Bankovým prevodom SR na náš účet: SK2711000000002942049982 TatraBanka, a.s.
 • Variabilný symbol zodpovedá číslu Vašej objednávky. Objednávka bude odoslaná po obdržaní platby, odporúčame preto presun uskutočniť ihneď po objednaní tovaru.
 • Bankovým prevodom CZ na náš účet: 5126032828/5500 Raiffeisenbank, a.s.
 • Variabilný symbol zodpovedá číslu Vašej objednávky. Objednávka bude odoslaná po obdržaní platby, odporúčame preto presun uskutočniť ihneď po objednaní tovaru.

 

 • V hotovosti

pri vyzdvihnutí tovaru v predajni White Home v Dome nábytku ATRIUM, Einsteinova 3616/9, 851 01 Bratislava.

 

   

  Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok. Ak si objednávku zaslanú na dobierku nevyzdvihnete, vyhradzujeme si právo požadovať od Vás sumu na pokrytie zasielacích nákladov a manipulačný poplatok 10 Eur.
  Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a, v prípade neprevzatia dobierky, s uhradením poplatku za odoslanie tovaru v tejto výške.

   

   

   

  Na čo dať pozor pri prevzatí tovaru

  Vždy zásielku skontrolujte

  Vzhľadom k charakteru nášho tovaru ( sklenené doplnky a pod.) Odporúčame otvoriť zásielku bezprostredne po prevzatí a prekontrolovať, či nie je tovar poškodený aj keď obal poškodený nie je. Skontrolujte aj priložené dokumenty.

   

  Na prípadné poškodenie upozornite

  Na neúplnú alebo poškodenú zásielku upozornite prepravcu a ten s vami na mieste spíše zápis o škode, ktorý je nevyhnutný na vybavenie reklamácie. Poškodenú alebo neúplnú zásielku máte právo neprebrať.

  Kontaktujte nás
  Po spísaní zápisnice o škode nás ihneď kontaktujte na telefónnom čísle 0905 293 192 alebo e-mailovej adrese info@whitehome.sk. Výrazne tak urýchlite riešenie reklamácie a náhrady tovaru.
  Pokiaľ nie je tento postup dodržaný, nie je možné poškodený alebo chýbajúci tovar nahradiť.

   

  Obchodné podmienky

  1. Úvodné ustanovenie
  2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
  3. Ceny tovaru
  4. Dodacia lehota
  5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky
  7. Ochrana osobných dát
  8. Záverečné ustanovenie


  1. Úvodné ustanovenie

  Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.cotenoire.sk.
  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

  Prevádzkovateľ obchodu:
  White Home s. r. o.
  A. Sládkoviča 3600/3

  917 01 Trnava

   

  IČO: 51260328

  DIČ: 2120656670

  IČ DPH: SK2120656670

  zapísaná v obchodnom registri

  Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 41302/T

  (ďalej aj len ako „predávajúci“).

     
  Sme platiteľmi DPH.

  2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

  Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu Côte Noire sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov.
  Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje a to najmä úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar odoslaný. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu.
  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

  3. Ceny tovaru

  Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky môže overiť na stránke doprava. Všetky ceny sú uvedené s DPH.
  Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. 


  Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení, ktorý na vyžiadanie zašle kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronicky či doporučeným listom. V prípade osobného odberu ho dostane kupujúci v mieste odberu a je povinný si pri preberaní tovaru prekontrolovať.

  Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke v sekcii košík a to platba vopred na účet alebo platba dobierkou pri prevzatí tovaru od dopravcu. 

  Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok. 
  V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto konanie považovať za porušenie "Obchodných podmienok" a "Kúpnej zmluvy". 
  Ak nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 10 EUR. Upozorňujeme, že všetky nesplatené požiadavky, budú postúpené spoločnosti na vymáhanie vrátania všetkých nákladov s tým spojených a úrokov z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a v prípade neodobratia dobierky s uhradením poplatku za odoslanie tovaru v tejto výške.

  4. Dodacia lehota, doprava tovaru 

  Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky.
  Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, zvyčajne do 1-2 pracovných.
  V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak za nedodaný tovar vopred zaplatíte, svoje peniaze dostanete samozrejme späť a to do 30 dní od vzájomnej dohody.

  V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 10tich dní od objednania. Ak do tejto lehoty nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná a tovar daný ďalej do predaja.
  Tovar zasielame až po pripísaní celej čiastky na účet (t.j. vrátane poštovného).

  5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č 367/2000 odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru.
   Ak sa tak rozhodne, kontaktuje predajcu, že žiada o odstúpenie od zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu. Uvedený tovar pošle späť v uvedenej lehote na adresu predávajúceho: WHITE HOME s.r.o., Einsteinova 3616/9, 851 01 Bratislava.
  Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku a zvoliť vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave. 
  Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu dokázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet alebo zloženkou a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. 
  V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

  6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky

  Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. 

  Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia. Podrobnejšie informácie k reklamáciám poškodeniu výrobku zisteného pri prevzatí tovaru alebo bezprostredne po rozbalení zásielky - pozri. sekcia Doprava a platba. 

  Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Lehota začíná plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.
  Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúce k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu. 
  Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktujte predajcu e-mailom alebo telefonicky. 
  Reklamovaný tovar následne zašle riadny obal (najlepšie originálny) a vždy bežným obchodným balíkom na adresu: WHITE HOME s.r.o., Einsteinova 3616/9, 851 01 Bratislava.
  Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady. 
  Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. 
  V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

  7. Ochrana osobných údajov

   

  Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, vrátane ich spracovania na marketingové účely. Na spracovanie osobných údajov je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a osoby vykonávajúce dopravu a montáž objednaného  tovaru. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí až do odvolania, kupujúci môže súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli kupujúcemu vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie kupujúci.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje kupujúci predovšetkým na účely potvrdenia objednávky predávajúcim, zaslania objednaného tovaru na adresu kupujúceho, ako aj na účel ďalšej komunikácie súvisiacej s registráciou a objednaným tovarom.

  Zaslaním objednávky predávajúcemu udeľuje kupujúci súhlas na zverejnenie údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  NA VAŠOM SÚKROMÍ NÁM ZALEŽÍ!

  pretože nám v spoločnosti White Home s. r. o. záleží na Vašom súkromí a ochrane Vašich osobných údajov, dovoľujeme si Vás informovať o zavádzaní určitých úprav v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

  Všetky nami zavedené zmeny Vám majú pomôcť jednoduchšie pochopiť, ako sú Vaše údaje spracované a aké sú Vaše práva, a to v súlade s naším cieľom naplniť požiadavky vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa v plnom rozsahu uplatní od 25. mája 2018.

  Prepracovali sme Zásady ochrany osobných údajov, aby pre Vás ich čítanie a porozumenie im bolo jednoduchšie.

  Jednoduchým spôsobom Vám vysvetlíme, na čo používame Vaše údaje a prečo sa považujeme za oprávnených tak robiť.

  Oboznámime Vás s novými právami, ktoré môžete uplatniť, a spôsobom ako tak môžete urobiť.

  Nové Zásady ochrany osobných údajov vstúpia do platnosti 25. mája 2018, a z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste si ich pozorne prečítali, a to kliknutím na tento odkaz.

  V prípade akýchkoľvek otázok sa s nami môžete skontaktovať prostredníctvom e-mailu info@whitehome.sk.  8. Záverečné ustanovenie

  Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.
  Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.
  Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu.V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za dobierku bude zaťažená dvojnásobným poštovným a balným.

   

   

  Kontaktné údaje predávajúceho:
  WHITE HOME s.r.o.
  Einsteinova 3616/9

  851 01 Bratislava


  Adresa elektronickej pošty: info@whitehome.sk
  Tel. kontakt: 0905 293 192


  Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2018.

  Choď hore